TalkEnglish Logo

נושאים הקשורים במכללה

נושאים הקשורים במכללה הם מכילים שיעורי אנגלית על חיי האוניברסיטה, שיעורים, מבחנים ושותפים לחדר

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול