TalkEnglish Logo

יסודות הדיבור האנגלי

חלק זה הוכן למען דוברי אנגלית מתחילים, הזקוקים לסיוע בהבנת יסודות הדיבור האנגלי. אנו נשתמש בפסוקיות פשוטות וביטויים כדי לסייע לך בדיבור האנגלי שלך

בשלב זה קיימים 90 שיעורים עם 900 קבצי שמע, בחלק הבסיסי של לימוד הדיבור האנגלי. כאשר תהיה בקי ביסודות הדיבור האנגלי, תוכל להמשיך לקטגוריות אחרות, כמו שיעורי אנגלית רגילים