TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על דוחות תקופתיים

אזור דוחות תקופתיים מכיל שיעורים על ביצועיים, הישגים, הישיגים עצמיים ופיצויים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול