TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית על נושאים הקשורים במחשב

שיעורי אנגלית על נושאים הקשורים במחשב מכיל שיעורים על הסרה של דיסקים קשיחים, רשת ושיתוף, תכנה, אינטרנט ומשפטי מחשב כללים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול