TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על שבועיים התראה מראש, עזיבת עבודה ופרישה

החלק העזיבה מכיל שיעורי אנגלית בסיסים על איך לעזוב עבודה, התמקחות והצהרות כלליות על עזיבה מהעבודה

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול