TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על בסיס משרדי

שיעורי אנגלית עסקית עבור המשרד, מכילים שיעורים על בעיות מכאניות, חדר דואר, ציוד נדרש ודברים כללים אחרים

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול