TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על טיולים עסקית

אזור שיעורי אנגלית על טיולי עסקים, מדבר על שאלות ראשונות, דיבור עם אנשים, ואכילה תוך כדי טיול עסקי

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול