TalkEnglish Logo

שיעורי אנגלית עסקית על פגישות

חלק הפגישות מכיל שיעורים על משפטים מוכרים, במהלך ואחרי פגישה ובנוסף משפטים שעוזרים לבטל פגישה יחד עם הצהרות כלליות

שים לב ולמד אותם כמה פעמים שאתה יכול