TalkEnglish Logo

יסודות הדיבור האנגלי - חלק III

יסודות הדיבור האנגלי III, נועדו לדוברי אנגלית מתחילים, הזקוקים לסיוע כדי להבין את יסודות הדיבור האנגלי. אנו נשתמש בפסוקיות פשוטות מאד וביטויים, כדי לסיע לך בדיבור האנגלי שלך

החלק השלישי כולל את 30 השיעורים הבאים. המשך ללמוד עד אשר תשלוט בכל שיעור