TalkEnglish Logo

יסודות הדיבור האנגלי - חלק II

יסודות הדיבור האנגלי II, נועדו לדוברי אנגלית מתחילים, הזקוקים לסיוע כדי להבין את יסודות הדיבור האנגלי. אנו נשתמש בפסוקיות פשוטות מאד וביטויים, כדי לסיע לך בדיבור האנגלי שלך

החלק השני כולל את 30 השיעורים הבאים. אם שיעור כלשהו קל מדי, אנא עבור קדימה לשיעורים הבאים