TalkEnglish Logo

יסודות הדיבור באנגלית - חלק I

יסודות הדיבור באנגלית נועדו לדוברי אנגלית מתחילים, הזקוקים לסיוע כדי להבין את יסודות הדיבור האנגלי. אנו נשתמש בפסוקיות פשוטות מאד וביטויים, כדי לסיע לך בדיבור האנגלי שלך

החלק הראשון כולל את 30 השיעורים הראשונים. למד כל אחד מהם, זה אחר זה, עד אשר תהיה בקי בכל משפט